§ 1 Namn

Samfundets namn är Bahá’í-samfundet i Sollentuna, nedan benämnt samfundet. Samfundet är ett lokalt trossamfund och en självständig organisatorisk del av Svenska Bahá’í-samfundet, som är ett registrerat trossamfund enligt lagen om trossamfund.

§ 2 Syfte och verksamhet

Samfundets syfte är att främja de andliga, sociala och humanitära läror om mänsklighetens enhet, internationellt samarbete för allmänt välstånd och varaktig fred, frihet från fördomar, upphöjd karaktär och osjälvisk kärlek, som uppenbarats av Bahá’u’lláh, grundaren av bahá’í-tron.

Samfundet verkar i enlighet med de principer som uppenbarats av Bahá’u’lláh, definierats och förklarats av ‘Abdu’l-Bahá, bahá’í-trons uttolkare, utvecklats av Shoghi Effendi, dess beskyddare, och kompletterats och tillämpats av Universella Rättvisans Hus, det internationella bahá’í-samfundets högsta styrande organ.

Verksamheten omfattar mångahanda aktiviteter, av vilka de centrala är andaktsmöten, studiecirklar, utbildning av barn och juniorer, offentliga möten och konferenser av utbildande, humanitär och andlig karaktär, närvaro på internet,samverkan med myndigheter och likasinnade organisationer, samt annan verksamhet förenlig med samfundets syfte och principer. Samfundet, som är
politiskt obundet, bedriver sin verksamhet huvudsakligen inom den egna kommunens gränser.

§ 3 Organisation

Samfundets styrelse är Andliga rådet för Sollentunas bahá’íer, nedan benämnt Andliga rådet. Dess befogenheter och skyldigheter har angivits i bahá’í-trons skrifter, i de riktlinjer för lokala andliga råd som specificeras i Svenska Bahá’í-samfundets stadgar samt i dessa stadgar. Styrelsen för Svenska Bahá’í-samfundet är Nationella andliga rådet för Sveriges bahá’íer, hädanefter benämnt Nationella andliga rådet.

Inom denna ram har Andliga rådet det övergripande ansvaret för samfundets ledning och administration inom det egna kommunområdet. Andliga rådet ska bestå av nio ledamöter, valda för en period av ett år bland medlemmarna i samfundet på det sätt som anges i den sjunde paragrafen.

Regelbundna medlemsmöten hålls i varje lokalt samfund första dagen i varje bahá’í-månad, det vill säga var nittonde dag. Detta möte, som är en grundläggande del av samfundets organisation, innefattar tid för samråd mellan medlemmarna och möjligheten att lämna förslag till Andliga rådet. Mötet inleds med recitation ur bahá’í-trons heliga skrifter och avslutas med enhetsfrämjande samvaro.

§ 4 Medlemskap

Medlem i samfundet är fysisk person som önskar vara medlem och av Nationella andliga rådet bedöms uppfylla följande kriterier för medlemskap: Erkännande av Bahá’u’lláh som Guds uppenbarare för vår tidsålder samt villighet att efter bästa förmåga efterleva bahá’í-trons lära och följa vägledning från dess institutioner.

Medlem i samfundet kan inte vara medlem i annat religiöst samfund eller i politiskt parti.

Den som är bosatt inom samfundets geografiska område anmäler önskan om medlemskap i samfundet till Andliga rådet, som avgör om rekommendation om medlemskap ska skickas till Nationella andliga rådet för beslut. Formellt medlemskap kan registreras från 15 års ålder.

Vid en uppnådd ålder av 21 år har medlem rätt att rösta och är valbar vid val till institutioner inom samfundet.

§ 5 Styrelsens uppgifter

Andliga rådet ska främja och samordna de mångahanda aktiviteter som bedrivs inom samfundet, samt stödja och uppmuntra individuella initiativ för dess utveckling. Det ska aktivt stödja den verksamhet som leds av Nationella andliga rådet, och vid behov samarbeta med andra lokala andliga råd i alla frågor av vikt och betydelse för utvecklingen av Svenska Bahá’í-samfundet.

Andliga rådet ska kalla till samfundets alla möten. Det ska godkänna bahá’í-vigslar och vara behjälpligt vid begravningar. Bahá’í-tron har inget prästerskap och har endast enkla ceremonier för vigsel och begravning.

Andliga rådet ska utse alla samfundets kommittéer och följa upp deras arbete. Det ska insamla och förvalta alla penningmedel avsedda för samfundets verksamhet, samt förvalta av samfundet ägda eller hyrda lokaler.

Andliga rådet ska fortlöpande hålla Nationella andliga rådet underrättat om alla medlemsförändringar inom samfundet, inklusive födslar, dödsfall, in- och utflyttningar.

Andliga rådet erkänner Nationella andliga rådets rätt att bestämma vilka verksamheter och angelägenheter inom samfundet som är av nationell karaktär och följaktligen tillhör Nationella andliga rådets beslutsområde. Det erkänner också varje samfundsmedlems rätt att överklaga till Nationella andliga rådet om något av Andliga rådet beslut anses strida mot bahá’í-trons uttryckliga läror eller samfundets bästa. Såväl Andliga rådet som enskilda medlemmar i samfundet har av samma anledning rätt att besvära sig hos Universella Rättvisans Hus över beslut fattade av Nationella andliga rådet.

Behöriga att teckna samfundets firma ska vara ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren i Andliga rådet, samt eventuellt en eller flera andra personer som av detta bemyndigas därtill. Teckning sker enskilt eller i förening i enlighet med Andliga rådets beslut.

Bland de mest framträdande plikter som åligger dem som har kallats att initiera, leda och samordna bahá’í-trons angelägenheter som medlemmar i lokala eller nationella andliga råd är följande:

Att efter bästa förmåga vinna förtroende och tillgivenhet hos dem som det är deras förmån att tjäna; att undersöka och göra sig förtrogna med de välövervägda synpunkter, de rådande meningarna och den personliga övertygelsen hos dem vars bästa det är deras upphöjda plikt att befrämja; att i sina överläggningar och det allmänna handläggandet av sina angelägenheter helt avhålla sig från varje tendens till självbelåten högfärd, antydan om hemlighetsfullhet och diktatoriska uttalanden, och från varje ord och handling som kan ge intryck av partiskhet och fördomar; och att, samtidigt som de behåller rätten till slutliga beslut, inbjuda till diskussion, dryfta misshälligheter, välkomna råd och utveckla känslan av ömsesidigt beroende och samverkan, av förståelse och inbördes förtroende mellan dem själva och alla övrigabahá’íer.

§ 6 Sammanträdesordning

Andliga rådet ska ha följande funktionärer: Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare, samt sådana andra funktionärer som kan befinnas vara nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter. Funktionärerna ska väljas med absolut majoritet – minst fem röster – i sluten omröstning vid rådsmöte till vilket samtliga medlemmar vederbörligen kallats, normalt senast 14 dagar före varje möte.

Andliga rådets första sammanträde ska sammankallas av den medlem som valts med det högsta antalet röster eller, i de fall då två eller flera medlemmar erhållit högsta röstetal, av den medlem som utvalts genom lottdragning mellan dessa medlemmar, och denna medlem ska leda sammanträdet till dess att ordföranden har valts. Snarast möjligt därefter ska en rapport med information om de valda funktionärerna, undertecknad av rådets ordförande och sekreterare, insändas till Nationella andliga rådet.

Alla efterföljande sammanträden ska sammankallas av Andliga rådets sekreterare på ordförandens begäran, eller vid dennes frånvaro eller oförmåga, av vice ordföranden eller av vilka som helst tre medlemmar av rådet. Kallelse till rådets möten ska vederbörligen meddelas rådsmedlemmarna.

Beslutsmässighet uppnås då fem medlemmar av Andliga rådet deltar i ett sammanträde, och ett majoritetsbeslut av de närvarande ska vara tillräckligt för beslut och handläggning av ärenden.

Andliga rådets överläggningar och beslut ska protokollföras vid varje sammanträde.

Sekreteraren ska förse rådets övriga medlemmar med kopior av protokollet och bevara originalet som dess officiella protokoll.

Samfundets sigill ska vara runt till formen och ha inskriptionen Bahá’í-samfundet i Sollentuna.

§ 7 Val av Andligt råd

Ett möte vid vilket Andliga rådets medlemmar väljs ska årligen hållas den 21 april på tid och plats som bestäms av rådet, som också ska utarbeta ett förslag till dagordning för mötet och en årsrapport. En kallelse till årsmötet samt denna dokumentation delges alla medlemmar i samfundet senast 14 dagar före mötet.

Andliga rådets ordförande eller, i händelse av dennes frånvaro vid årsmötet, dess vice ordförande, eller vid behov en annan av rådet utsedd rådsmedlem, öppnar årsmötet. Därefter väljer de närvarande röstberättigade medlemmarna, genom sluten omröstning, ordförande och sekreterare för mötet, samt beslutar om dagordningen.

Vid mötet ska Andliga rådet föredraga årsrapporten, vilken ska inkludera en sammanfattning av samfundets aktiviteter och utveckling under det gångna året samt en ekonomisk årsredovisning. Årsmötets viktigaste ärenden är val av Andliga rådets nio medlemmar samt rådplägning och antagande av rekommendationer till rådet om samfundets verksamhet.

Alla ärenden som formellt behandlas vid årsmötet ska protokollföras av mötets sekreterare och bevaras i Andliga rådets arkiv.

Valet av Andliga rådet ska ske genom pluralitetsval av röstande medlemmar i samfundet. Alla röstberättigade medlemmar i samfundet är valbara till Andliga rådet. Medlem som på grund av sjukdom eller andra tvingande omständigheter är oförmögen att personligen närvara vid valet kan insända sin röstsedel per post eller bud. Röstning kan inte ske genom fullmakt. Godkända röstsedlar måste innehålla namnen på exakt nio olika personer.

De nio personer som erhållit det högsta röstetalet har valts som medlemmar i Andliga rådet. Om resultatet inte är entydigt på grund av lika röstetal för två eller flera medlemmar genomförs en eller flera särskiljande omröstningar gällande dessa personer till dess alla nio medlemmar i Andliga rådet har valts.

Omedelbart efter mötet ska resultatet av valet i form av en bevittnad valrapport innehållande de valda medlemmarnas namn insändas till Nationella andliga rådet.

Det nyvalda Andliga rådets sekreterare ska så snart som möjligt insända årsmötets protokoll, undertecknat av mötets ordförande och sekreterare.

Vakanser i Andliga rådet ska fyllas genom val vid ett särskilt möte, till vilket alla röstberättigade medlemmar vederbörligen kallas av rådet. I de fall då antalet vakanser överstiger fyra, vilket gör det omöjligt för rådet att bli beslutsmässigt, ska valet hållas under överinseende av Nationella andliga rådet.

§ 8 Principer för val inom bahá’í-samfund

För att bevara den andliga karaktären och syftet med bahá’í-val ska inte nominering av kandidater, eller någon annan valmetod som negativt inverkar på ett andaktsfullt val, användas. Varje röstande har att rösta på dem som bön och eftertanke inspirerat honom eller henne att välja.

Valmetoden gör att det är viktigt att den röstande är en aktiv och välunderrättad medlem som deltar i samfundets aktiviteter. Medan omnämnande av personligheter inte ska förekomma i samband med val inom bahá’í-samfund kan det vara värdefullt att diskutera kraven och kvalifikationerna för medlemskap inom den institution som ska väljas. De röstande bör grundligt bekanta

sig med varandra, utbyta åsikter, umgås otvunget och sinsemellan diskutera krav och kvalifikationer för ett sådant medlemskap utan direkta eller indirekta hänsyftningar på specifika individer.

De nödvändiga egenskaperna hos dem som bör väljas inkluderar fullständig lojalitet, osjälvisk hängivenhet, ett väl utvecklat förstånd, erkänd duglighet och mogen erfarenhet. Urval bör göras ur den grupp individer den röstande anser bäst uppfyller dessa kvalifikationer genom att ta andra faktorer som åldersfördelning, mångfald och kön i beaktande. Väljaren bör göra sitt val efter noga övervägande under en längre tid innan det faktiska valet sker.

§ 9 Finanser och revision

Medlemmar i samfundet betalar inga medlemsavgifter eller andra obligatoriska avgifter. Internationella Bahá’í-samfundets verksamhet, liksom alla nationella och lokala bahá’í-samfund, finansieras genom frivilliga och konfidentiella bidrag. Endast medlemmar har rätt och möjlighet att lämna ekonomiska bidrag.

Samfundets räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Räkenskaperna ska granskas av två personer, eller om så erfordras av en auktoriserad revisor, som utses av Andliga rådet.

§ 10 Stadgeändring och upplösning

Dessa stadgar kan ändras genom majoritetsbeslut av Nationella andliga rådet. Andliga rådet kan upplösas genom majoritetsbeslut av Nationella andliga rådet och samfundet upphör därmed att vara juridisk person. Samfundets tillgångar ska då övertas av Svenska Bahá’í-samfundet för förvaltning till dess att Andliga rådet återupprättats.

// Underskrifter av Andliga rådets medlemmar //