En ny religion föds - Bábs gravhelgedom på Karmelberget

En ny religion föds

Bahá’íer i Sollentuna markerar Bábs tillkännagivelse, tiden för när en ny religion föds. För hundra och åtta år sedan på denna dag talade ‘Abdu’l-Baha i Cambridge, Massachusetts. Han höll ett föredrag den 23 maj 1912, som hade som tema att en ny religion föds i världen. Bábs tillkännagivande 1844 var en sådan stor och universell händelse som satte i rörelse Bábs och Baha’u’lláhs tvillinguppenbarelse och som leder fram till födelsen av en ny tro – Guds rike på jorden.

‘Abdu’l-Bahá talade kärleksfullt om Bábs profetiska uppdrag, för att förbereda vägen för Bahá’u’lláhs ankomst. Här är vad han sa (ej reviderad översättning från stenografiska anteckningar, Promulgation of Universal Peace s. 53):

Tal hemma hos herr och fru Francis W. Breed 367 Harvard Street, Cambridge, Massachusetts

Vetenskaplig kunskap är det högsta uppnående på det mänskliga planet, för vetenskapen är upptäckten av verkligheter. Det är av två slag: materiell och andlig. Materiell vetenskap är undersökning av naturfenomen; gudomlig vetenskap är upptäckten och förverkligandet av andliga sanningar. Mänsklighetens värld måste förvärva båda. En fågel har två vingar; den kan inte flyga med en. Materiell och andlig vetenskap är de två vingar för mänsklig upplyftning och uppnåelse. Båda är nödvändiga – den ena det naturliga, det andra det övernaturliga; en materiell, den andra gudomlig. Med det gudomliga menar vi upptäckten av Guds mysterier, förståelsen av andliga verkligheter, Guds visdom, inre betydelser av de himmelska religionerna och grunden för lagen.

Det här är 23 maj, årsdagen för Bábs budskap och Hans tillkännagivelse. Det är en välsignad dag och manifestationens morgongryning, för Bábs framträdande var den sanna morgonens tidiga ljus, medan Den välsignade skönheten, Bahá’u’llah, var som den skinande solen. Därför är det en välsignad dag, den himmelska frikostighetens början, början på det gudomliga utflödet. På denna dag 1844 skickades Báb fram för att förkunna Guds rike och tillkännage de glada nyheterna om Bahá’u’lláhs ankomst och motstå hela den persiska nationens opposition.

Några av perserna följde honom. För detta blev de offer för de mest allvarliga svårigheter och allvarliga prövningar. De motstod provningarna med underbar kraft och gripande hjältemod. Tusentals kastades i fängelse, straffades, förföljdes och dödades som martyrer. Deras hem plundrades och förstördes, deras ägodelar konfiskerades. De offrade villigt sina liv och förblev orubbliga i sin tro helt till sista slut. Dessa underbara själar är Guds lampor, helighetens stjärnor lysande härligt från den eviga horisonten av Guds vilja.

Báb utsattes för bitter förföljelse i Shiraz, där han först förkunnade Sitt uppdrag och framförde Sitt budskap. En period med hungersnöd drabbade regionen och Báb reste till Isfahan. Där gick de lärda männen med stor fientlighet mot Honom. Han arresterades och skickades till Tabriz. Därefter överfördes han till Maku och fängslades slutligen i det ointagliga slottet Chihriq. Därefter led Han [9 juli 1850] martyrdöden i Tabriz.

En ny religion föds – med ett nytt budskap för mänskligheten

En ny religion föds när Guds budbärare får en gudomlig uppenbarelse – en mystisk överföring av inspiration, kunskap och andlig kraft från vår Skapare. Därefter börjar i starten, några få visionära lärjungar svara på budskapet med sina hjärtan och själar. Detta samma grundmönster ägde rum för bland annat Abraham, Moses, Krishna, Zoroaster, Buddha, Jesus och Muhammad. Var och en av dessa Guds stora budbärare öppnade vägen till en ny nivå av mänskligt medvetande.

Bahá’íer över hela världen tror att Báb – en titel som betyder ”Porten” (arab. باب)- etablerar de grundförutsättningar som behövs för en eventuell etablering av mänsklighetens enhet. Med andra ord – vi är fortfarande i början av en andlig demokratiseringsprocess som kommer att ta flera generationer.

Bábs bakgrund och uppväxt

Báb, Siyyid ‘Alí Muhammad Shírazí, föddess i Shiraz, Persien 20 oktober 1819. Han växte upp i en familj av köpmän och handlare. Hans mor och far kom från ädel börd. Emellertid växte Báb upp hos Sin morbror efter Hans faders för tidiga död 1826. Som en mystiker, en ny Guds budbärare som härstammar från många generationer av mystiska Sufier, känd från barndomen för sin visdom, intelligens och ödmjukhet, skulle Báb starta en religiös rörelse som saknar sidostycke i historien.


Det är framför allt Guds Rike bahá’íer arbetar med och allas insikter är därför värdefulla för att bygga Guds rike. Vi välkomnar därför dig som vill dela med dig av dina insikter och erfarenheter som berikar oss och världen.

Kontakta oss gärna om du vill delta på vår markering via Google Meet onlinelänk.

Om du deltar per telefon‪: kan du ringa direkt till konferensen
08-505 444 75‬ Pinkod: ‪513 006 697‬#. Läs även om hur du programmerar din mobil.

Videomöte - en ny eligion föds